Pedersgata nr. 013 møbelhandler J. Helgø

Pedersgata 13

Br.nr. 1712

116 m²

Pedersgaten 13 er hjørnehuset til høyre.

Foto: Gunnar Vareberg, statsarkivet i Stavanger. 

Eiere:

1865    Stavanger kommune selger tomt til

1865    Kisten Stigsen selger

1868    til Olsen, T. Svendsen og P. Frøiland de selger

1878    til J. Jensen, han selger

1879    til Lars Larsen

1886    Severine Marthine Larsen overtok huset, og selger til

1891    til B.O. Eriksen

1899    til Albrigt Braadland

1903    Peder Monsen – Han bodde i Godalen i Hetland, kjøpte det i oktober. Ikke tinglyst.

1908    til Johan Helgø

Det er ofte vanskelig å finne ut hvem huseierne er. Det er ikke alltid de bor i huset, men har det til utleie.

Hvem Kisten Stigsen er kan en lure på. Det finnes ingen med det navn i folketellingen 1865 i Rogaland. I 1885 finner jeg

Kisten Stigsen, f. 1821 boende i Pedersgaten 82. Da ble det opplyst at hun «ernæres af vask og strygning». Hun bodde i kjelleren

sammen med to andre damer med samme yrke. Kan det være denne Kisten som kjøpte tomt/hus for 20 år siden, for å drive

med sitt yrke der, mens hun senere tok til takke med en kjellerleilighet? De neste eierne som bare nevnes med bokstav i

fornavnet er ikke heller så greit å finne fram til.  Det finnes en Jens Jensen f. 1850 handelsmand. Han bor i St. Pedersen.

Om han bodde her eller i et annet hus på St. Pedersgjerde er usikkert, men han eide nok dette huset.

Huset lå på hjørnet mellom Pedersgaten og Tårngaten. Det og pedersgaten 11 brant i 1973.

Nede var det møbelbutikk, mot Tårngaten var det tre utstillingsvinduer. Gaten skrånet slik at det nederste vinduet var stort,

det midterste en god del mindre, mens det øverste var et lavt langt vindu. I 1946 var det store forandringsarbeider i huset

og butikken fikk bedre lokaler med utstilling i annen etasje også. I 1948 ble det installert vaskekum.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950

(NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter

de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Lars Larsen, 1885. Han handlet med colonialvarer. Fram mot 1891.

Emilia Hendriksen, handlerske, 1898-1899

Alma Braadland. Hun var handlende.

Albrigt Braadland – snekkerverksted og møbelhandler. 1900-1903

Sannsynligvis var det en liten colonial – frugt forretning her fra huset var nytt. Det har nok vært forskjellig som

drev den ettersom folk flyttet inn og ut.

Ordin Gundersen, frugthandel 1906

Helgø Møbelforretning og snekkerifabrikk. N. fra 1922 til ca 1967

John Helgø var medlem av Stavanger møbelsnekkerlaug i 1941.

Form og Farge, malerforretning fra ca 1967 til 1973.

Både dette og nabohuset Pedersgaten 11 brant i 1972. Siden har det ikke blitt bygget noe på de tomtene

og det er bare parkeringsplass i dag.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865.

De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall

og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke

er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg

har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1900. Dette var et bolighus med de sedvanlige uthus til kull, ved m.m. Det bodde 2 familier. I første etasje bodde

Albrigt og familien på 2 rom og kjøkken, mens Ordin bodde  i 2. etasje, der var det 4 rom og kjøkken.

1910 var det 13 personer i 4 husholdninger.

Jeg har ikke funnet ut hvem som bodde her før folketellingen i 1885.

1885

Lars Larsen, f. 1846, Hjelmeland, handelsmand colonial, død 1886

Severine Marthine, f. 1849, Vansø sogn

Margrethe Amalie, f. 1874

Lars Abraham, f. 1876

Lauritz Siverin, f. 1880

Lars Larsen Øie, f. 1808 Sauda, intet erhverv.

Lars var handelsmand og bodde i Pedersgaten 7 i 1875. Lars kjøpte huset i 1879. Han døde 23-6-1886.

Enken overtar i 1886 og selger videre i 1891. Hun og de tre barna bodde i Kirkebakken 28 i 1900. Da hadde hun kjøpt det huset

1885

Gabriel Svendsen, f. 1851, Sola, skibstømmermand

Marie, f. 1858

Sverdrup, f. 1878

Gabriel, f. 1885

1885 

Peder Heuch Wennberg, f.1844, Kragerø, adjunkt

Rina, f. 1842, Evje

Marrie, f. 1873, Lillesand

Helga, f. 1874, Lillesand

Katrine, f. 1884

Marrie Westly, f. 1869, tjenestepige

Familien var flyttet til Kristiania innen 1900.

1888

Knud Aasmundsen, f. 1843, matros

Hilda Gurien Iversen, f. 1850

Knud Alfred, f. 28-10-1888

Det er mulig at denne familien bodde i Stenkargaten i 1885. Da het konen Alida, og de hadde to sønner

Severin, f. 1874 og Ingvald, f. 1877.

1898 – 1899

Børre Olaus Eriksen, f. 1830, skomager

Bertine, f. 1831, Sogndal

Børre og Bertine bodde i Kalhammeren i 1875. Han kjøpte huset i 1891. De hadde tre voksne barn som

ikke er nevnt her i huset. De var flyttet til Skolegata 15 innen 1900.

1898 – 1899

Hendrikk Hendriksen, f. 1850, skipper

Emilia, f. 1859, handlerske

Serine, f. 1880, hanskesyerske

Børge, f. 1882, snekkerlærling

Bertine, f. 1885, Linstøl pr Risør, på Balkenskolen

Henrik, f. 1887, Linstøl

Hans, f. 1893

Hendrikk oppholdt seg i Amerika, konen fikk ikke noe fra ham. De bodde i Fjeldsmuget 2 i 1900.

1899

Taarn Skaraas, f. 1850, Songdal, blikkslager. Bestyrer Konradsen

Marie, f. 1847, Songdal

Bernt 22 blikksl. Konradsen

Bertine 17

Theodor, f. 1883, Songdal, hos Konradsen

Martin, f. 1883, Songdal

Hermand, f. 1886, Sogndal

Adolf, f. 1888, Songdal

Tårn og familien kan ha bodd her, men I 1900 bodde de I Tårngaten 9 som er nabohuset.

Tårn var blikkslager og bestyrer hos Konradsen. Sønnene Bernt og Theodor arbeidet også der. Bernt ble

senere disponent for Produksjonslaget Samhold lenger inne i Pedersgaten. Ved flere anledninger blir

familien Skaraas nevnt i dette huset. Da Martin giftet seg ble han boende her. Se senere.:

Viet 11-2-1900

Jens Beer Skaraas, f. 1874 Sogndal, blikkenslager på hermetikarbeider.

Marthe Marie Larsen, f.1881 Hetland hermetikarbeider,

Fedre: Tårn Severin Berntsen Skaraas, blikslager og Johs. Larsen, arbeider.

Begge oppga at de bodde her da de giftet seg, men de ble ikke boende her.

1899-1900

Karl Seim, f. 1877, Styrmand

Bertine Skaraas, f. 1879

Karl Bernhard, f. 27-3-1900

De ble gift 7-10-1899 og bodde her da sønnen ble døpt.

1900

Kristoffer Blom, f. 1878, blikkslager

Johanne Marie, f. 1879, Tau

Aønnøva, f. 13-7-1899

Ludvig Johan, f. 1-8-1900

Før jul i 1900 var familien flyttet til Store Skippergate 13.

1900- 1903

Albrigt Braadland, f. 1879. Forsand

Alma Tollefsen, f. 1876

Gerda 5

Thelma 2

Per f. 29-3-1901

      Albert var snekker og hadde hele kjelleren og 3 værelser i 1. etasje til verksted og lager. Kona var handlende

og hadde butikk og lager i huset. Det er ukjent hva hun solgte.

Vi vet ikke når de flyttet inn, men de var flyttet ut før 1904.

Da Alma Braadland startet sin forretning ble det kunngjort slik:

     1900 – 1909

     Ordin Gundersen, f 12-4-1849, Hjelmeland

Dina f.3-10- 1859, Nedstrand

Ordin f. 15-11-1881

Britha f. 20-11-1885

Søren f. 16-11-1892

      Ordin/Aardin var dagarbeider og siden kaiarbeider. Familien bodde her til 1909. Dina fikk stemme ved valget

i 1903, så de må ha hatt en inntekt over 400 kr. Sønnen Ordin var handelsbetjent hos Thomsen, men i november

1902 hadde han fått handelsborgerskap for å drive frukthandel i Øvre Strandgate 14. Han hadde visst en frukthandel

her også rundt 1905, men fra 1908 drev han agenturforretning. Aardin og Dina bodde i Bredgaten i 1885. Da var han

styrmand og bortreist. Innen 1910 var familien flyttet til Østervåg 22, hvor sønnen hadde en papirforretning.

Ordin kunngjorde også at han ville drive handel.  Begge notisene fra Norsk Kunngjørings blad.

 1900-1901

      Bergitte Hofstad57 enke, hun arbeidet i butikk.

Andre folk i huset.

Fra 1901 til 1919

         Her bodde det en del enslige menn som muligens gikk i kosten. (såkalte kostgutter) De er nevnt i folketellinger og i valgmanntall.

Andreas Mikalsen Hovda, f. 1877, Nærbø, handelsbetjent hos Johansen og Økland 1901-03

Hans Kristoffer Bjørnsen Øvrebø, f. 1876, handelsmand, bondehandel, egghandler, i Eltervågs hus. 1902-03

Både Anders og Hans hadde losjert i Bredgaten 22 i 1900.

Sivert Myklebust, f. 1881, Høiland, bagersvend hos N. Nilsen 1907 (bodde i Bredgaten 20 i 1900)

Pedersen, 21 skreddersv. 1902

      Bernhard Karlsen, brandkonstabel 1902

Christian Minde, 21 konditor. Kom hertil fra Bergen I sept. arb dampbageriet.1904

Evald Bang, 23 matros – 1905 gikk han på navigationsskole, var på Horten, har vært med båten S/S Lars? 1905-06

Tandrup Eritsland, 21 maski. 1906

Anton Abrahamsen, 22 fyrbøder 1906 (Kan ha bodd i Pedersgt. 61a i 1900)

Carl Ludvig Hedemark, f. 1849, Kristiania, bargersvend på Dampbageriet 1907 – 1908 hustruen bor i Fredrikstad. (Han bodde i Sandefjord i 1900)

Ole Nyland, 22 arbeider Svithuns fab.1907. til Flekkefjord 1908

Carl Nyland, 21 maler på Jæderbanen 1908

Edvard Johnsen, 22 maskinist Støberi og dok 1909

Ole Thoresen Voster, f. 1897, Strand, maskinist, Støberi og dok 1919

1902-1904

Johan Jonassen, f. 1861, Hetland, skipper

Janna, f. 1865

Ella, f. 1892

Eilert, f. 1894

Jonas, f. 1896

Johan, f. 1898

Anna 3

              Johan var skipper på. skonnerten ”Johan?”, men gikk ledig en stund i 1904. De bodde i Langgata 11 i 1900.

1903

? Helgeson, 31 bager på dampbageriet kom hertils i okt.

Lina 23

1905

Peder Andersen, 46

Ellen 44

Andreas 21 bliksl.

Ole 19 farer udenlands

Astrid 15

Pauline 13

Peter 8

Berent 6

Anna 4

      Peder arbeidet på støberi og familien kom hertil i august fra Ullandhaug. Sønnen Andreas var blikkenslager

mens Ole var til sjøs og seilte på utlandet.

1905 + 1906

Peder Berentsen, f. 22-2-1854, Eike i Avaldsnes, stenarbeider

Hanna, f. 6-11-1861

Alfre,d 20 stenarb.

Leonora, f. 5-3-1889, Haugesund, sygelig

Hilda, f. 1-1-1888, fabrikpige

Amanda, f. 13-6-1890

Petra, f. 30-8-1893

Emma, 8

Berent, f. 11-3-1901

      Peder var stenarbeider, men var blitt arbeidsudyktig. Han fikk støtte fra Rigsforsikringen. Sønnen Alfred var også

stenarbeider, mens datteren Leonora var sygelig. De fikk kr 5 pr uke av fattigkassen for henne. Hilda var på

hermetikkefabrikken Houge Thiis. De bodde i Mellomgata 13 i 1900, men innen 1910 hadde de flyttet til Randabergveien 13.

1906

Gurine Matland, enke 32 år. arbeider

Elisa, f. 1883, fabrikpige

Karl 11

Olava 21, syg

Ingrid 1, datterdatter.

      Her må morens alder være feil. Det står at hun er enke, men samtidig at hun er skilt fra manden.

Datteren Elisabeth ble gift med Anton Eriksen. Han er bare nevnt her i forbindelse med at sønnen døde.

Jeg har ikke funnet ut når de giftet seg eller hvor familien kom fra.

1906

Anton Eriksen, f. 1881, blikslager

Elisabeth Margrethe Matland, f. 1883

Oskar Marinius Eriksen f. 14-10-1905 død 9-4-1906

1907 -1909

Ommund Bjørnestad, f. 25-8-1875, Tonstad i Sirdal, skomgersvend

Thorborg, f. 14-7-1873, Røldal, jordmor

Anna, f. 27-2-1900

Sigrid, f. 7-10-1902

Harald, f, 29-4-1905

Adelaid Skaraas 17 tj. 1909

      Ommund var skomagersvend hos Erga, mens kona Thorborg var jordmor. De hadde en tjenestpike i 1909.

De var flyttet til Skolegata 21 innen 1910. Torbjørg averterte i Aftenbladet deflyttet.

1904 – 1909

Lars Svendsen, 8-3-1863, Lunde i Dalarne, skomsvend.

Emilie Therese, f. 16-10-1862

Sverdrup E. Svendsen, 21 matros

Theresie 18 i tjeneste

Malene 17

Albertine Ominda, f. 1892 døde 1893

Berger, f. 8-4-1895

Bernt, f. 19-1-1897

Albertine, f. 11-2-1901

Svend, f. 5-2-1904

Dødfødt jente 15-10-1906

      Lars var skomagersvend hos Kristoffersen. Sønnen Sverdrup var matros og seilte fra England, Theresie var tjenestejente.

De tre eldste barna var ikke nevnt her i tellingen for 1909. De var flyttet til Kongsteinsgata 11 innen 1900.

1909 -1916

Martin Elisæus Skaraas, f. 11-7-1884 hermetikformand

Hansine Jørgine f. Dildok, f. 17-11-1885

Telma, f. 5-10-1907

Haldis Agnete, f. 3-5-1909

Trygve, f.1912

Martin Skaraas, hermetikk formann hos Borgen De bodde her fra 1906 til 1916.

Martin betalte kr 180,- i husleie for 1910.

1911

Ivar Johan Eriksen, 12-12-1886, Barka, Strand, Tømmerm.

Lena Larsdtr. F. 7-1-1889, Barkved, Strand

Erik     f. 1911

Lena bodde i Pedersgaten 135 før hun giftet seg.

1914 1917

Rikard Johan Kristoffersen, f. 1888, stuert

Agnes Leonora f. Tjensvold f. 10-6-1894

Rikard f. ca 1912

Leif Arnold f. 1-3-1917

Rikard var stuert i 1914- 1916 var han på S/S Romstad, og toldopsynsmann i 1917. Agnes Kjensvold bodde i Trafikgate 2 før hun giftet seg.

1910-1967

Johan Severin Helgø f. 8-5-1881, Sjernarøy, snekkermester, død 17-7-1955, 74 år gammel

Berta Serina f. Johnsen f. 11-7-1884

Klara, f. 25-8-1905 – død 3-12-1929

Ingvar, f. 10-7-1909

John, f. 14-5-1911

Alf, f. 6-4-1913

Ingeborg f. 19-9-1917

Johanne Varland, f. 8-12-1912, tjener i 1930-31

              Johan var møbelsnekker og hadde verksted og lager og butikk i kjelleren. I 1912 drev han også sadelmaker verksted.

  Det var 2 svender i arbeid i 1913. han kjøpte huset i 1912.  Butikken ble drevet til langt innpå 1960/70 tallet. I hvert fall tre

av barna, Ingeborg, Alf og John fikk et års skolegang utover folkeskolen. Johan hadde en husleie på kr. 180, i 1910.

 Det ble denne familien som bodde og brukte huset lengst.

Helgø hadde ofte reklame-annonser i avisene. De vil få eget oppslag.

Aftenbladet 1955.

1913- 1922

Anna Helgø, f. 1865 Sjernarøy.

Hun var søster til Johan. Hun var vekselvis tjenestepige, husassistent og syerske i årene fram til 1922. Hun bodde en tid i Pedersgaten 25.

Aftenbladet 1945

1910 – 1913

Jakobine Hodnefjeld, f. 4-4-1872, Mosterøy, syerske – hjemme og ute 1910 – 1913

Anna Emilie Hodnefjeld, f. 11-12-1874, Mosterøy, syerske – hjemme og ute 1910 – 1913. Jakobine og Anna betalte kr. 160,- i husleie i 1910.

1910 – 1912

Andreas Dørheim, 2-3-1887, Ølen, fyrbøter

Jensine, f. 301-1888

Tordis, f. 30-6-1910

Andreas betalte kr. 160,- i husleie

1912-13 Johannes Fadnes, 34 handlende

1913 Magnus Olsen, Skredderlære hos Nygaard

      1914 Ole Helland, mek.

1915 – 1916

Kristine Kvellend, f. 11-11-1887, hermetikarbeider hos Bjelland

Rosemarie Kvelland, 16 butik 1915

1942-43 John Hjalmar Pauli, f. 3-10-1913, arbeider

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet.

Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.