Vognmenn i Stavanger

Industi og arbeidsliv 0 comments

Det var mange vognmenn i byen.Det finnes en utrolig mengde stoff om hest, kjørere, staller og vognmenn som fantes i byen. Jeg søker stadig etter mer informasjon, og ser at ennå mangler jeg mye.Spesielt om den siste perioden da hesten var viktig for byens næringsliv. Jeg får legge ut etter hvert, og setter pris på informasjon. 
I kildene finner vi ofte hva folk arbeidet med. Det har nok vært en del prestisje i hvordan yrket ble betegnet.Det var nok “finere” å være kontoristenn å være kusk, kjører, vanlig kroppsarbeider eller fabrikkarbeider.Her vil jeg trekke fram de som arbeidet med transport. Skillelinjene kan være vanskelig å se i dag.Vognmand – det var ofte en som hadde flere hester, utstyr og folk i arbeid. De fleste ble kalt kjørere – mange bodde hos vognmannen enten som losjerende og tilhørende husholdet, eller som en hører at de bodde mer eller mindre i stallen.De blir ofte nevnt som tjenere og kjørere, noen blir kalt kusvognmandskusk,  vognmandsgutt, vognmannsdreng, kjøregutt og vogngutter.Det er ofte svært unge gutter som er kjørere, en finner de fra 15 års alderen til litt over 20. Svært mange er gutter fra landsbygda, de vare nok mer vandt med hester enn gutter vokst opp i byen. Arbeidet var nok tungt,de måtte laste på og av kjerrene. 
Noen av vognmennene hadde en del finere kjøring. Det gjaldt spesielt brudekjøring, og til andre celebre anledninger som byens finere folk deltok i.  Svært få gater var brolagt og dermed ikke til å ta seg fram i på skikkelig vis når det var regn og søle.Enkelte hadde også “likvogn” som ble benyttet til begravelser.Vognmand Svela var byens mest kjente vognmand, han hadde to hvite hester, og det var han som fikk oppdraget å kjøre da kongen— besøkte byen-De færreste kunne leve bare av å kjøre “som drosjer” så de fleste hadde nok arbeidskjerrer i stallen sin. Vognmand Svelas hvite hester kjører Wilhelm Årstad til kirkegården.Stavanger byarkiv.Det simpleste de kjørte på var kvelds og nattestid, da de måtte tømme utedoene rundt i byen. Så spennet i hva som ble fraktet var stort.Det er en del som sto oppført i Adressebøkene  med vongmandsforretning/vognmand. Det er usikkert om alle hadde flere hester eller bare en.  Jeg har her tatt med de jeg har funnet som kaller seg vognmand.Jeg tar utgangspunkt i adresseboka for 1901 under yrkestitelen Vognmandsforretning. Her har jeg søkt de opp i folketellingene for 1900 og 1910 og får da et brukbart bilde av de. (Adressebøkene er ikke alltid rett oppdaterte, på grunn av at en selv måtte melde fra hva en drev med og eventuelle flyttinger/ endringer) -Fra yrkesdelen i Adressebok for Stavanger 1901.

Fra Bente Borgen har jeg fått dette. Tusen takk.Tarald Taraldsen f. 1831 bodde og hadde stall øike under Gramstadhaugen, mot Stokkaveien. Hans bror, Ole Taraldsen (Gramstad) i nåværende Duesvei, var vognmann i 1875. Gården går like ovenfor Helgø og inkluderte øyblokkene. Begge brødrene kombinerte gårdsdrift med kjøring. Deres nevø, Johan Gramstad f. 1873, overtok Gramstadgården Egenæs 52 og kombinerte også gårdsdrift med kjøring. I dag ville dette vært i kvartalet mellom Solbakkeveien, Stokkaveien 52 – 56. Mulig du trenger nøyaktig beskrivelse av akkurat hvor løkkene lå, og det er jo vanskelig. Jeg legger ved et kart som du kanskje klarer å zoome inn på løkke C2 på Gramstadveien og øverst, litt til høyre er en del av G3-løkkene til Tarald Gramstad, like nedenfor Gramstadhaugen.****************************************************************************************************************************Jonas S. Oftedahl, f. 1844 bodde i  St. Svithunsgt. 4. Vognmandsforretning. Han var gift og hadde to barn hjemme. Ole Bakkvold, f. 1880, han var tjener og kusk. I 1900.  Adr 1903Jonas Oftedal, f. 1877, kusk, vognmand med egen forretning, Oscarsgt. 6 i 1900.Han var gift og hadde et barn. Muligens i familie med Jonas?????????I samme hus bodde også kjører Lars Fredriksen, f. 1870, men jeg vet ikke om han var kjører hos Jonas.**********************************************************************************************************************Morten Pedersen,f. 1829, Ladegaardsv. 52. Han står oppført blant de som har vognmandsforretning i adresseboka for 1901, men i folketellingen for 1900 heter det at han og kona lever av sine midler. Morten har nok drevet som vognmand tidligere.*********************************************************************************************************************Olai Jonasen, f. 1844,  Klinkenbergsbakken 28, vognmandsforretning, han er gift og har fem barn. Sønnen Olaf, f. 1884 er kusk hos faren i 1900. I 1910 finner vi ham i Nedre Holmegate 31 hvor han er handelsborger med vinhandel.             Adr.1901*******************************************************************************************************************Jens Carlsen, f. 1833, (fra Danmark) N. Strandgt. 6, vognmandsforretning. Jens var gift i 1900 [L1] hadde to barn. Sønnen Karl 23 år gammel var vognmandskusk.  Om de hadde flere hester og folk vet jeg ikke. Han er også nevnt i Prinsensgt 10. Jens Karlsen døde 1921 og ble da kalt vognmand. Han var nevnt i adressebøkene for 1901-1903.********************************************************************************************************************’Peder Knudsen, f. 1849, Musegt. 8, vognmandsforretning. Han var gift og hadde en datter. Dessuten hadde han fem kjøredrenger hos seg. Det var Steffen Johannesen, f. 1883, Andreas Olsen, f. 1881, Knut Olsen, f. 1881, Helge Olsen, f. 1875 og Gabriel Tollefsen, f. 1882.Peder bor fortsatt samme sted i 1910 og har fortsatt fem kjørere. Vilhelm Bakke, f. 1883 var hans svigersønn og ble kaldt vognmandsdreng. Kornelius Johan Baarsen, f. 1892, Paul Bernhard Baarsen, f. 1894, Magnus Bergesen, f. 1892 og Johannes Ingemundsen, f. 1892. De ble betegnet som tjenere og kjøregutter.  Adr 1903  adr 1907 -1910 1914  1915*****************************************************************************************************************Anders Svela, f. 1850 var gift og hadde 3 barn. Han bodde i Bergelandsgata. 28 Han var vognmann og hadde mange som arbeidet for ham.Sønnene Nils f. 1873 og Alexander Julius f. 1880 var begge kusker hos faren. Dessuten Erik Freiestad, f.1883, Martin Gausel, f. 1881, Karl Davidsen, f. 1882. Johan Baarsen, f. 1882 og Ole Nilsen, f. 1886. De var tjenere og kusker i 1900 og bodde i BergelandsgtInnen 1910 var kuskene sluttet. Fortsatt var begge sønnene hjemme og ble nå kalt for vognmand. Dessuten var der tre nye vognmandsgutter. Johan Ullenæs, f. 1892, Sigurd Larsen, f. 1892 og Asbjørn Johnsen, f. 1891. De fleste kuskene var unge fra 14 til ca 20 år gamle.Anders Svela døde i 1921, 71 år gammel.  Da Anders døde drev sønnene forretningenen videre i en del år. De hadde jevnt annonsen om sine begravelsesvogner. 1929 1929                          Stavanger Aftenblad 1921.            En guts død.Det var søndag morgen oppe hos vognmand Svela. En af hestene skulle føres over gaden fra den ene stald til den anden, og da det godslige dyr var kommet ind i stalden, gjorde det i kaadhed etpar løb fram og tilbage i stalden i stedet for straks at søge sin bås. Den 15-aarige vognmandsgut OLE NIELSEN vilde faa hesten paa plads, og slengte sig derfor om dens hals: hesten løber da ogsaa ganske rigtig ind i baasen, men ulykkeligvis snubler den, gutten kommer under, faar sit hode forklemt under dyrets tyngde. Han besvimte straks, og den tilstedekomne læge beordret ham indlagt paa sygehuset. Der afgik han ved døden i morges kl. 7 uden at være kommet til bevidsthed. Ole Nielsen var som sagt 15 aar gammel, han var fra Sandeid og havde i 7 maaneder været i tjeneste hos vognmand Svela: han faar ros som en bra og paalidelig gut.          Aftenbladet 1901***************************************************************************************************************************Hans Thorsen Ree, f. 1859, Brødregt.  4. Hans var gift og hadde en datter boende. Folketellingen viser at de bodde i Hetlandsgaten 33 og at han var kjører. Det står ikke noe om egen hest eller at han har folk i arbeid- Hans ble ført opp som kjører i 1885 også. I 1902 hadde han noen smukke ride og kjørehester  meget billig til salgs. Hans døde i 1938 – 79 år gammel.  Adr 1907 1914**********************************************************************************************************************Severin Fløisvig, f. 1859 Engelsmindegt. 24   Vognmandsforretning. Han var gift og hadde en datter i 1900. Olaf Oliversen, f. 1882 og Mandius Sandeid, f. 1884 var tjenere og kjøregutter, de bodde her. Innen 1910 var han sluttet som vognmann og arbeidet i hermetikken. Da bodde de i Møllegaten 60.***************************************************************************************************************Martin Pedersen f. 1864, var enkemann i 1910 med 4 barnfra 16 til 2 år gamle. Han bodde i Badehusgaden 29. her bodde han også i 1900 og ble kaldt vognmand. Om det er det samme som kjører vet jeg ikke.Adr 1903adr 1903..**********************************************************************************************************Vognmenn Jakob Imsland, f. 1868 og bodde i N. Dalgt. 65 i 1900. Han var gift og hadde 2 barn. Jacob ble kalt vognmand. Han hadde flere unge gutter som tjenere. De var nok ansatt som kjørere. Ole Pedersen, f. 1882, Theodor Henriksen, f. 1866, Omil Berg, f. 1882, Lars Larsen, f. 1881, Peder, f. 1884 og Olav Gundersen.Vi finner Jacob i Nedre Dalgt. 65 i 1910 også. Da har han 5 personer som nå blir kaldt tjenere og vognmannskusker. Adolf Midthun, f. 1893, Karl Kolbensen, f. 1882, Johan Eik, f. 1892, Arne Indvær, f. 1882, Asbjørn Dirdal, f. 1890.Jakob drev som vognmann i mange år og nevnes i adressebøkene fra 1901 til—-Som annonsen viser i 1911 så sluttet han med å kjøre brudefolk eller til begravelser, men drev med transport. Stallen hans var i nærheten av Arbeidsskolen i N. Dalgt.Da Jakob døde i 1950 forteller avisen at han hadde hatt 42 hester da han drev som vognmand, men han sluttet av og bygde opp en hermetikkfabrikk i stedet.Adr 1903 adr 1907 – 1910 1920Løkkeveiens vognmannsforretning ble drevet i 1899 av Ludvig Imsland f. 1873. Han bodde i Prinsensgt. 10 i 1900. Der bodde 5 unge gutter som ble betegnet som tjenere/kusker. Den eldste Nils Hetland var 21 år, den yngste Thore Birkeland var 15 år, og de 3 andre Joakim Thorsen, Andreas Thorsen og Johannes Høiland var 17 år. Han drev både med brudekjøring og hadde likvogner, som annonsen viser.Ludvig er bare nevnt i adressebøkene for 1901 og 1903. Han var kjøbmand da han døde i 1916.Jakob og Ludvig Imsland var brødre. De bodde sammen med foreldrene Jakob og Anna Imsland i 1875, i Imslandsbakken 1098 – Som er St. Hansbakken 8. Begge ble vognmenn, Ludvig overtok nok Casper Oftedals forretning som ble het Løkkeveiens vognmandsforretning rundt 1900. Han bodde i Oscarsgt 2 i 1900.   1911            Stavanger Aftenblad 1950.*********************************************************************************************************************Vognmann Sivert Gabrielsen, f. 1866 hadde sin stall i Brattebjerggt. 25 i 1900. Da han hadde 4 vogngutter i arbeid. Georg Danielsen, f. 1881, Anton Berg, f. 1883, Lars Næstrand, f. 1884 og Paul Tunem f. 1885.Han bodde på samme sted i 1910, men da hadde han sønnen Gabriel C. Gabrielsen, f. 1891 som var kjører boende i huset, dessuten Georg Johan Tvedt, f. 1891, som kjørte for en kolonialforretningVi ser at han kjøper flere vogner av Jacob Imsland i 1911, så han har nok hatt flere kjørere i arbeid som ikke bodde her.I 1906 fikk Sivert klage i avisen for at han råkjørte med hestene og satte skrekk i folk. Han kjørte på en dame som havnet på sykehuset. Selv fortalte han at han satt bakpå og en unggutt kjørte. Da de var ved siden av henne skrådde hun rett ut i gaten.  Sivert ville aldri innrømme feil, men tidligere måtte han betale 10. kr i mulkt.!Han solgte hestene og alt utstyr på auksjon i 1914 på grunn av opphør av vognmandsforretningen. I 1917 averterer han eiendommen med stallplass til salgs. Han kalles ennå vognmand, men har nå begynt med biler.Adr 1903 1907  1910  1914  -1915 – 1920             1914Et løfteapparat til flyttevogne arbeider man for tiden paa ved Hillevaag vognfabrik. Apparatet bestaar af en masiv plade af jern eller træ af bredde som vedkommende vogn. Skal en riktig tung tingest – op til 6 tons – løftes op i vognen, anbringes den først paa denne plade, og det hele besørges ved hjelp af 2 «donkrafter» løftet op i høyde med vognen. Disse «donkrafter» er anbragt slig at de let kan betjenes ved en mand, og tillader kjøreren at kjøre vognen saa langt under den opheiste plade, at halve tyngden falder indebfor vedkommende gjenstand og kan derefter let besørges helt ind. Det er vognmand Sivert Gabrielsen, som har forsøgt sig som opfinder, og han mener, at herved skal det ofte vanskelige problem at besørge tunge gjenstande af og paa vogn være løst.  1903.Auktion over hester, vogner og sæletøi.Onsdag 25de mars førstk. Kl 1 fm. blir det efter forlangennde av vognmand Sivert Gabrielsen paa grund av ophør med vognmandsforretningen auktion avholdt i Brattebjerggaten 25. over 13 værdifulde hester, hvorav 5 rød og 2 blaa danske, 1 av døl- og 4 av fjordrace, 1 landulet, 2 landauer til 1 hest, i kaleche, 2 triller, 1 patent flyttevogn, 3 flyttevogner for 2 hester, 1 do. For 1 hest, 1 indelukket transportvogn, 1 materialvogn, 2 fjærkjærrer samt ca 25 sæletøier. Alt til absolut bortsalg. Stavanger Auktionsforvalterkontor 19. feb. 1914*****************************************************************************************************************Thore Hinna,  f. 1875,  Han bodde i Bredbakken 18, Hetland Prestegaard.  Thore ble kaldt vognmand i adresseboka for 1901, men i folketellingen for 1900 var han gadekjører. Han var gift med to barn. I 1910 bodde han i Karlsminnegt 45, da var han ølkjører. Samme sted bodde Paul Hinna, f. 1875 (kanskje en bror) ham var kjører i 1910             Adr 1903********************************************************************************************************************Martin Gausel, f. 1881 var kusk hos Svela i 1900. Han var kjører hos melgrosserer. I 1910 var han gift med to barn og bodde i Badehusgt 18.*************************************************************************************************************************Gustav Knudsen f. 1883, vognmandsforretning, Badehusgata 27. Han var gift og hadde tre små barn i 1900. De bodde i Badehusgt 27, i et hus med 33 personer. Jeg kan ikke se at han hadde noen folk boende der som arbeidet i stallen eller var kjørere hos han.******************************************************************************”””””””””””””””””””””””’******************  Olai Jonasen, f. 1844,  Klinkenbergsbakken 28, vognmandsforretning, han er gift og har fem barn. Sønnen Olaf, f. 1884 er kusk hos faren i 1900. I 1910 finner vi ham i Nedre Holmegate 31 hvor vinhandel.han er handelsborger med             Adr.1901***********************************************************************Peder Knudsen, f. 1849, Musegt. 8, vognmandsforretning. Han var gift og hadde en datter. Dessuten hadde han fem kjøredrenger hos seg. Det var Steffen Johannesen, f. 1883, Andreas Olsen, f. 1881, Knut Olsen, f. 1881, Helge Olsen, f. 1875 og Gabriel Tollefsen, f. 1882.Peder bor fortsatt samme sted i 1910 og har fortsatt fem kjørere. Vilhelm Bakke, f. 1883 var hans svigersønn og ble kaldt vognmandsdreng. Kornelius Johan Baarsen, f. 1892, Paul Bernhard Baarsen, f. 1894, Magnus Bergesen, f. 1892 og Johannes Ingemundsen, f. 1892. De ble betegnet som tjenere og kjøregutter.  Adr 1903  adr 1907 -1910 1914  1915Jonas S. Oftedahl, f. 1844 bodde i  St. Svithunsgt. 4. Vognmandsforretning. Han var gift og hadde to barn hjemme. Ole Bakkvold, f. 1880, han var tjener og kusk. I 1900  Adr 1903********************************************************************************************************Jonas Oftedal, f. 1877, kusk, vognmand med egen forretning, Oscarsgt. 6 i 1900.Han var gift og hadde et barn. Muligens i familie med Jonas?????????I samme hus bodde også kjører Lars Fredriksen, f. 1870, men jeg vet ikke om han var kjører hos Jonas.********************************************************************Morten Pedersen,f. 1829, Ladegaardsv. 52. Han står oppført blant de som har vognmandsforretning i adresseboka for 1901, men i folketellingen for 1900 heter det at han og kona lever av sine midler. Morten har nok drevet som vognmand tidligere.     1901********************************************************************Hans Thorsen Ree, f. 1859, Brødregt.  4. Hans var gift og hadde en datter boende. Folketellingen viser at de bodde i Hetlandsgaten 33 og at han var kjører. Det står ikke noe om egen hest eller at han har folk i arbeid- Hans ble ført opp som kjører i 1885 også. I 1902 hadde han noen smukke ride og kjørehester  meget billig til salgs. Hans døde i 1938 – 79 år gammel.   Adr 1907 1914**************************************************************************************************
Endre Svendsen, Peder Klovsgd. 14  ikke i folket—- 1900-1910Adr 1903 i musegt 15‘’’’’’’’’’’’’**********************************************E Ulstrup, f.   Skagen 40 – han skriver transportforretning, men var dampskibsekspeditør.Adr 1907  1910  1914  -1915*********************************************************Peder Midbø, f. 1846, Storhaugv. 32  vognmand. Han var gift og hadde to sønner, Petter, f. 1891 var vogngutt. Innen 1920 var adressen Normansgt. 39, samme som Karl. Det kan være far og sønn.    Adr 1910  1914  -1915    1928 1934Karl Midbø, f. 1877, Normansgt 39, vognmand. Han var gift og hadde 2 barn. Stiftelsegt. 21 i 1924.   Adr 1903 – 1910 1914 1915  1920 1924**********************************Jonas Andersen, f. 1850, Waisenhusgt. 51i 1910 var han kjører ved fabrik. Han var gift og hadde 2 barn.  Adr 1914  1915************************************************************************Tønnes Harestad, f. 1853, Brøndgt.8 han kalte seg arbeidsvognmand. Han var gift og hadde to døtre i 1910.Endre L. Tvedt, f. 1857, vognmand / kjører. I 1900 og 1910 bodde han i Waisenhusgt. 27, men i 1914 var han i Møllegt 60. Han var gift og hadde 6 barn. Sønnen Lauritz f. 1884 var kusk hos faren.   Adr 1914  1915  1920  1924  1928***************************Henrik Olai Haarr, f. 1858, Stiftelsesgt 24. Han hadde kjørerforretning i 1910. han var gift og hadde 7 barn.        Adr 1915 – 1924*************************************************************************Mikal Helle, f. 1862, St. Svithunsgt 9, vognmand. Han er gift og har 10 barn. Sønnene Malfred, f. 1885. Magne, f. 1891 var vongnmandsgutter. Gustav Helle, f. 1891, var tjener og vogngutt.     Adr 1903 1910  1914  1915  1920. 1924  1928  1934**************************************************************************Martin Omdal, f. 1863, gift og tre barn. Spilderhaugsm. 1 Han kalte seg kjører, vognmand i 1900 og 1910.         Adr 1914  -1915*********************************************************************Peder A. Revem, f. 1869, Klinkenbergt. 24/28. vognmand- Han var gift og hadde 8 barn. De to eldste Alfred, f. 1893 og Olaf, f. 1895 var kjøregutter hos faren. I 1910.  Adr 1907  1910  1914  1915  – 1920 1924  1928*****************************************************Torkel Egeland, f. 1876, Ryfylkegt. 22 kjører i 1910. Han var gift og 4 barn.Adr 1914  1915 – 1920 – 1924  1928  1934************************************************************************************************
 1917**************************************************************************************************Johan Oftedal, f. 1877, Brøndgt. 8, vognmand. Han var gift og hadde 3 barn. I 1910Adr 1914********************************************************************************************************Sven, Nilsen, f. 1878, Musegt 15, vognmand. I 1910 bodde han på Sølvberget 2. Han var gift en datter og Selmer Hansen, f. 1895 var kusk hos Sven.    Adr 1914  1915  1920  1924 1928*************************************************************************Karl L. Kvia, f. 1885,  Stiftelsesgt 21 , kjører, gift to barn i 1910.         Adr 1915   1920 – 1924  1928Abraham Kvia, f. 1887,  gift to barn. I 1910 bodde han også i Stiftelsegt. 27. senere i  Magnus Lagabøetersgt 15 Kjører.            Adr 1920*********************************************************************************************************Jeg har ikke spesielt gode opplysninger om de siste her på siden.Men jeg tar med så mange navn jeg finner, enten de var vognmenn eller kjørere.Så her blir en del sammenblandning.

K.N. Sandgren, Wesselsgt. 10    Adr 1910  1914  1915*************************************************************S. Abrahamsen, Valbjerget 17      Adr 1914  1915**********************************************************************Edvard Andersen, Løkkev. 58 Adr 1914  1915********’’’’’’’’’*********************************************************Norsk Express Beaurau, Skansegt. 9           Adr 1914****************************************************************************************************Hjalmar Larsen, Oscarasgt. 96      Adr 1915**************************************************************************************************
Morten Petersen, Wesselsgt. 10           Adr  1915  1920 Kong Karlsgt 13 i 1928***********************************************************Olav Sandgren, Stokka     Adr 1920, Furrasgt. 31 i 1924  1928********************************************************Sven Haaland, Stengt 39                       Adr 1920**************************************************************************Gausland, Elling, Avaldsnesgt. 64                 Adr 1920********************************************************************Hans Imsland, Engelsmindegt 24                     Adr 1920**********************************************************************Martin Pedersen, Haukeligt 14                       Adr 1920***************************************************************Osmund Pedersen, Haugvaldstgt 37               Adr 1920*************************************************************Laurits Vaula, Niels Juelsgt. 72                 Adr 1920*******************************************************************H. Pettersen, Museegt 42                    Adr 1920**********************************************************************Morten Rasmussen, Trafikgt. 8, vognmand – adr. 1924  1928  – 1934***************************************************************Jacob Johnsen, Bredbakken 18, vognmand,  – adr 1924 -1928  1934************************************************************************