Arbeidslivet – Hva folk hadde som levevei

Folks levevei – yrkesliv. 

Alle disse yrkesbetegnelsene, jobbene hadde folk i Pedersgata. (1860-ca 2000)

797

Hva levde folk som bodde langs Pedersgata av? Det fantes utrolig mange varianter av hva de oppgav som sitt yrke eller inntektskilde. De fleste kalte seg arbeider uten en vet hva slags arbeide de utførte eller hvor de jobbet. Her skal vi se på hva folk arbeidet med og hvordan de gir oss et blikk inn i et variert yrkesliv i årene fra 1865 og opp mot år 2000.
Det finnes et utrolig mangfold av yrker og yrkesbetegnelser. Folk flest arbeidet innen praktiske yrker, og var selvhjulpne i dagliglivet.

Noen yrker forsvant litt etter litt ettersom det ikke var særlig behov for deres tjeneste. Blant annet bødkere som laget tønner. Da silden forsvant/minket trengte en færre tønner. Repslagere som laget tauverk til seilskuter, fikk mindre å gjøre da dampskipene tok over. Det samme gjaldt for seilmakerne og blokkmakerne. Slik ser en at arbeidslivet endret seg. Før var det «kjørere» som fraktet varer med hest og kjerre, de forsvant da bilene overtok og en fikk chaffører/ sjåfører i stedet. I noen yrker kunne en ta fagbrev og bli mester eller svenn og gå i lære, andre yrker krevde ikke spesielle papirer.

Arbeider: Det kunne innebære så mangt. Blant de som betegner seg som «arbeider» finner vi ord som: Arbeidersker, Blikkarbeider, Fabrikarbeider, Hermetikarbeider, Kaiarbeider, Kullarbeider, Løsarbeider, Skoarbeider, Hjelpearbeider Sten og jordarbeider, Støberiarbeider, Tivoliarbeider, Dagarbeider, Løsarbeider og mange flere.

Innenfor noen yrker brukte en spesielle betegnelser: I skolevesenet finner en adjunkter, styrere, skolelærer, folkeskolelærer, lærerinde i folkeskolen, håndarbeidslærerinde, kjøkkenlærer og amtskolelærer. Noen opplyste at de drev privat skole, andre ga blant annet språk, orgel og sangundervisning.

Her var et utall av agenter som hadde forskjellige agentur, de drev med kommisjon, eksport og import, varemegler og som hus agenter. Blant agentene var det også selgere for forskjellige forretninger og bedrifter.

Det var et apotek i Pedersgata, – Hjorten. Der kan en knytte mange titler så som: Apoteker, provisor, farmasøyt, laborant, disippel, og de som studerte Cand. Real, Cand. Farm, studerius pharmaciæ, stud Arts og apotekassistent.

Arkitekt var det ikke mange av, kun Erga som tegnet kunstforenings bygg, før Helen og Hard åpnet kontor på Møllehaugen.

Blant bakerne, som i andre yrker en kunne ta fagbrev, kommer det fram at det var klart skille mellom mester, svenner, drenger og lærlinger. Noen kalte seg bakeribestyrer, andre for hjelper eller bagerdreng/tjener. Det var noen få kvinner i yrket, men en finner både en bakerske, fladbrødbager og bageributikkjomfru.

Før og rundt 1900 fantes det mange bødkere i byen. De laget tønner i mange varianter til silde og hermetikkindustrien. Vi finner mestere, bødkersvender, lærlinger, tøndebødkere, dunkebødker, foruten de som arbeidet i slike verksteder. Her var et klart skille i hva slags tønder de laget.

Bødker yrket var utbredt i Stavanger og Rogaland. Fiskeindustrien trengte mange tønner. Her er en fullastet båt på vei til feltene hvor sildefisket pågikk. (Haugalandmuseet)

Andre yrker både med og uten fagbrev nevnes her i alfabetisk rekke. For noen av yrkene var det gjerne bare en person som oppgav det som levebrødet sitt, innen andre fag var det mange som bodde langs gata.

Min rettskriving ser litt rar ut, men jeg prøver å bruke de ordene og den skrivemåte jeg finner i kildene, det gir et fint tidsbilde. De fleste opplysningene er gitt i stikkform og virker litt ufullstendige.

Agromom,
Anlegsarbeider,
Assistent,
Automobilforretning,
Avdelingssjef

Barber, frisør, frisørlærling, barberlærling,
Barnepleier,
Bedemann,

Begkoker,
Beslagfabrikk arbeider,
Bestyrer mek verksted,
Bestyrerinde barnekrubbe, bestyrerinde i hermetikken
Billedskjærer,
Bilrepratør, bilrepratørlærling, lakkerer, bilassistent,
Biskop,
Blikkslager, maskinarbeiderske på blikken, blikkslagerlære, blikktrykker, blikkslagersvend, blikkfabrikpike,
Blokmagersvend, blokmakerlære var et yrke som forsvant da det ble slutt på seilskutetiden.
Blomsterbinderske,
Bogholder, revisor, fullmektig, bogbinderske,
Brannformann, brannkonstabel,
Brenner,
Brukthandler,
Bundtmakerlærling, bundtmakerske,
Buxesælefabrikant, forarbeider buxesæler.
Bygningsarbeider, bygningssnekkermester, byggmester,
Byselger,
Bystyremedlem,
Børsemakerlærling,
Bødkere

Cementarbeider, cementvararbeider, cementfabrikarbeider,
Chauffør, / sjåfør
Cigararbeiderske,
Dagarbeider, løsarbeider
Dekoratør, dekorationsmaler,
Delikatessearbeider
Diakonisse,
Dikter
Disponent,
Drojesjåfør,
Dropsfafrikarbeider,
Dykker, dykker i statens havnevæsen, dykkerformann,

Elektriker, installatør, elektromontør, montør, elektrisk sveis, elektrikerlærling, motorvikler,
Enker. Det var svært mange enker, hva de levde av vet en ikke da det ikke ble nevnt.
Emissær,
Entrepenør,
Etiketterske,

Fajansearbeider,
Falser,
Fattigkasse, fattiglem, det var mange som måtte ty til fattigkassen for å opprettholde livet.
Fabrikkeier, bestyrer eget fabrikk, medeier,
Falskmynter, (omtalt som det i avisen)
Farversvend, farveriarbeider,
Feiersvenn, feierlærling, feiermester, feiergutt,
Festekontor
Fisker, fiskeoppkjøber, fiskehandler, rekefisker, båtfiske, storsildfisker, islandsfisker, notbas, småfisker, kvalfanger, fiskeflækker i tyskland, fiskepølsemaker og kvinnelige selgere,
Flaskeoppkjøper, flaskeskyller,
Flymekaniker, flymaskinist, flyger, flyelektro tekniker,
Foderfabrikkarbeider,
Forfatter,
Forpleier,
Forretningsfører, kasserer, kontorist, stenograf, regnskapskontorist,
Forsikringsagent
Forstander for adventistene, adventestprest,
Fotograf, friluftsfotograf, copist i fotogarfisk forretning, kamera-tekniker, fotografist, lith.arbeid
Fotpleier,
Frisør,

Gardarobe dame,
Gartner, gartnerlærling,
Garvesvend, garver,
Gibsarbeider, stukatør,
Gjødselfører,
Gjørtler, metalarbeid,
Glassmester, glasssliper,
Gassverksarbeider, gassverksfyrbøder,
Gullsmed, gullsmedsvenn, lærling
Graver,
Gravør, maskingravør,
Gruvearbeider fra Vigsnes med fattigstøtte,
Gummiarbeider,
Gårdsarbeider, gårdbruker, jordarbeider, Farmarbeider, Forpakter

Handelsmand, handelsborger, de handlet med mye forskjellig og betegnet seg gjerne etter varene de solgte. Bonde og egg handlende, handlene, kramhandel, handelsbetjent, ekspeditør, handelsreisende, kveghandler, udselger, frihandel, vinhandler, grossist i manufaktur, melkehandel, ekspeditrise, meierierske, forretningsdame, en Gros handel og detail, møbelhandler,
Kontorist, bokholder, drogeri, sykeartikler og parfumehandel, fiskehandel, butikkdame, farvehandler, brukthandler, butikjomfru, cassererske, frihandel, blomsterhandler, fiskehandler, broderihandler, frugthandel,, husflidhandel, småhandel, stentøy, kjøkken og utstyrshandel, kjøbmand manufacturist, modehandler, fiskehandler, snobhandler, i pelshandel, diskdame, handelsreisende, marjandisehandel, blomsterhandler, skraphandler, porthandler, pølsebu, butikbestyrer, klædehandler, selgerkone, brødhandlende, omreisende skræppekar, kramkar, fæhandler, frugthandler, selger, fedevarehandel, salgskjører, torghandler, slagterbutikker og fiskeforretning,
Handlende, det var en stor gruppe med et utrolig mangfold. Hva og hvor disse folkene arbeidet er uklart men det ga dem et levebrød.

De som hadde sitt daglige virke i butikker kalte seg med mange forskjellige ord, her var handelsbetjenter, ekspeditriser, diskdame, forretningskvinne, butikkjomfru, delikatessearbeider, butikkbestyrer, handelsreisende og en dame opplyste at hun arbeidet i en pelshandel. Det var en parfumehandel hvor en kunne kjøpe godlukt i løsvekt, droger, sygeartikler, andre solgte husflidsvarer, broderiforretning og papirhandel, cigarhandlere, torghandler og salgskjører. De fleste var detalj handlere men vi finner også grossister. Det mest eksotiske var jo kveg eller «fæhandleren.» Han bodde i Pedersgata men hadde ikke kveget gående rundt seg.

Blant de handlenede var det mange som engasjerte barn og ungdommer som løpergutt, ærendsbud, visergutt, ærendspike, regningsbud og kjøregutt.
Dessuten finner vi en del kontorister, bokholdere og casserer. Ikke alle hadde sitt daglige virke i selve gaten, men ellers i byen også.

Det var utrolig mange som arbeidet innen hermetikkindustrien. Her var det hermetikkfabrikkeiere og andre som betegnet seg som hermetikk – formann, bestyrerinder, arbeider, røker, legger, lodder, falser, sildearbeider eller de arbeidet «hos Bjelland». I dette yrket var det mange kvinner, det viser ord som leggerske, trædere, pakkerske. Det var andre yrker som salteri, sildolje og foderarbeide. I tilknytning til dette var det mange andre som leverte tjenester til hermetikken, blant annet blikkslagere, og etikettarbeidere. Innen de fleste arbeiderplasser finner man folk uten spesielle oppgaver, de kalte seg hjelpearbeidere.
Hermetikkarbeider, sildearbeider, foderarbeider, hermetikkformann, hermetikfabrikeier, sildearbeid, hos Bjelland, falser, etikettarbeider, røkemester, lodder, legger, salteriarbeider, sildoljearbeider,

Her legger kvinnene brislingen i boks.

Hattemaker, hattefabrikant,
Hjulmakerlære,
Huseier,

Blant typiske kvinneyrker finner en disse jobbene.
Husbestyrerinde, husholderske, tjener, enepike, tjenestepige, barnepige, husassistent,
Husflidarbeider, tjenestedreng, husjomfru, førstepige, hushjelp, tjenestekarl, strikkepige, tjenestetyende, spinderske, spinning, håndarbeide, ute i tjeneste, daghjelp,

Husmann, forhenværende
Hustømmermann, skipstømmermann, snekker, snekker lærling, tredreier,
Håndtlanger,
Iglekone,
Ingeniør,
Jernarbeider, jerndreier,
Jordmor, syge-oppaserske, sygepleier, pleierske, diakonisse, vaksinerte folk,
Journalist

Kaffebrænder,
Kaiarbeider, sjauer, losse og lastearbeider, bryggesjauer, havnearbeider, havnebetjent, bryggearbeider,

Kalfaktor, – fyrbøter
Kalkbrenner, kalkkjører,
Kapitalist,
Kassafabrikkarbeider, kassetømrer, kassespikrer,
Kassererske,
Kemigraf, kemiker,
Kjentmann,
Kjernemester,

Blant de som arbeidet innen kommunen og stat bodde det her mange med de forskjelligste gjøremål.
Kommunearbeider, kommunal veivokter, stenarbeider/stenpukker, gatearbeider veiarbeider og en lyktetender som hadde sin faste rute hvor de tente lyktene om kvelden. Vægterne hadde sin gange i byen på kveldstid. Andre var feiermester, feiersvenn, lærling og feiergutt
En finner også telefonarbeider, telegrafarbeider, telegrafbud, sikringstelegrafist, telefonistinde og linjearbeider. Postfører, postbud, postkassetømmer, bybud, reservebud og bud var også viktige jobber for at samfunnet skulle fungere.

Brolegging – Store Norske-

I alle år har staten sørget for å få inn toll av varer, så toldopsynsmand, toldbetjent, tollkontorist, tollkontrollør var viktige jobber. i fabriktilsynet,
Blant politifolk finner en, en forhenværende kommandersergant, politibetjent, politikonstabel og overkonstabel, brandkonstabel.
Postbud, postkassetømmer, postfører, bybud, bud, reservebud,

Det var ikke så mange som arbeidet på jernbanen, men en finner både lokomtivfører, lokomotivpusser og jernbanearbeidere.
Vægter, vægter ved sindsygeasyl,

Transport av varer var i mange år dominert av hester. De ble kalt kjørere. Mange bedrifter hadde egne hester og folk. Det var mange kjører som bodde i Pedersgata. De betegnet seg etter hva de transporterte. Kullkjører, ølkjører, bruskjører, dotømmerne ble kalt «nattmann». Noen hadde egen hest og tok alle slags oppdrag, andre kalte seg hestekusk, kusk på dilligense, kjøregutt for doktor. Dyra trengte stell så det var flere stallmestere, stallgutter og drenger. Da bilene begynte å komme fikk vi chaffører, sjåfører, leie sjåfører med leiebiler, drosjebiler og bussjåfører.

Ingvald som bodde på Arbeidsgården var en av byens siste kjører.

Klipperske,
Klokkerdreng
Kobbersmed mek verk.
Kolportør, (bokselger) bokbinder, bogtrykker, faktor, typograf, paaleggerske, bogagent,
Konstabel, Brandkonstabel
Kontrollør herm. overkontorllør,
Kontormand, kontorfuldmektig, kontorbud, fakturaskriver,
Korkskjærer,
Kranfører,
Kullemper,
Kunstmaler, kunstner billedhogger,
Kurvmaker,

Lagerbetjent, Lagermann, lagerarbeider, lagerarbeiderske, lagerbestyrerinde, lagerformann, lagerforvalter, pakhusforvalter,
Lastebileier,
Lege, privatpraktiserende doktor
Leketøysfabrikant, barnesykler dukkevogner, treleker,
Lithograf, Litograf arbeider, overtrykker,
Logi vertinne,
Lysfabrik arbeider – Mauritsen,
Lysbilde framviser,
Løpergutt, ærendsbud, visergutt, ærendspike, regningsbud, kjøregutt,
Løsarbeider, sjansearbeid,
Låsesmed,

Innen byggfag finner en også mange håndverkere med fagbrev. Murere, murerlærling, murmester, murersvend, murerhåndtlanger, gråsteinsmurer og forskaler gjorde klar husgrunnen før andre kom til. Byggmestere, tømmermann, hustømmermenn, snekkermester og forskalingssnekker. Høvlerimesteren arbeidet i trevarefabrikk sammen med høvleriarbeidere for å levere materialer til byggingen. Indredningssnekkeren tok seg av det innvendige arbeidet. Malere og tapetserer var en egen gruppe med fagbrev og lærlinger. Rørleggere og elektrikere hører også med i den gruppen.

Maskintekniker, maskiningeniør, maskinist på kinomatograf, maskinstiller,
Meieribestyrer,
Melkehandel, melkehandlerske
Meteorologisk assistent,
Metallarbeider
Misjonær,
Modellsnekker,
Musiker, musikkundervisning, musiklærerinde, sprogundervisning—musikklærerinne, pianoundervisning, musikstudio, pianostemmer, «trommer tas imot for reparasjon, « pianospiller på kino,
Møbelsnekker, m.svend, m. lærling, møbeltapetserer,
Møllearbeider, møller,

Nødsarbeid,
Nøglefabrikarbeider,

Omstreifer med liden skøite,
Optikerlærling

Pakkhusmand, pakker, pakkerske, pakkhusformand,
Pantelåner,
Paraplymaker
Pensjonist
Pensjonat driver

Pianostemmer,
Porteføljearbeider.
Posefabrikant,
Prest
Preparant på museet,
Presser, presserske,
Propitær, (godseier!)
Påleggerske – (I et trykkeri la hun på ark på ark som skulle trykkes. En måtte være rask så en ikke klemte fingrene i maskinen.)

Radio tv reparatør
Rallar,
Rentenist, opholdes af formuen,
Rebslagersvend, bestyrer repslager. Rebslager, rebslagerlærling, peleslager,
Reisende med ullvarer,
Reparatør,

Blant restaurant, kafe og hotellbransjen fantes det: Restauranteier, restauratrise, hoteljomfru, opvarter, cafevert, cafejomfru, spiseforretning, kokk, erverv med madlaving, restauratør, kjøkkenpige, røkeriarbeider, delikatessearbeider, kafevertinde, serveringsdame, oldfrue, bevertningsdame, restauranthjelper, oppvarter på kaffehus, dampskipsrestauratrise, kafehjelp, kokke, avdelingspike, restauratør til sjøs, kafeeier, mellompige på hotell, hotellvert, kelner og anretningspike. Her var det også mange kvinneyrker.

Rævejeger, laksefiske, rovdyrfanger,
Rosenberg, Folk oppgav bare arbeidsstedet,
Rørlegger, rørleggerlærling,

Sadelmaker, salmakersvend,
Sagmester, sagbrugsarbeider,
Sekretær,
Servicemann,
Skiltmaler,
Skuespiller,
Sjøhusformand, søhusarbeider,
Sinkegraflære ? 1900,

Blant sjøfolk var det mange som oppga hvilken båt de seilte med. Alle var ikke på langfart men var knyttet til sjøen på mange vis. skipperborger, skipsreder, jagteeier,
Blant sjøfolkene var det mange i vanlige yrker, så som skipper, kaptein, skipsførere, 1. og 2. styrmenn, kystskipper, matroser, lett matroser, seilfartøyskipper, seilmakere til sjøs, riggmester og skipstømmermenn. Ungdommer gikk på sjømannskole, her var en navigator noen ble kystlos, los. Ellers kan nevnes : fyrbødere til sjøs, dunkermand, maskinist, søfarende, jungmand, smøregutt, fraktemenn, baadsmand, slæbebaadeier, slepebåtarbeider, motorbåtfører, skøytefører, matros(opphuggungsselskapet), maskinist på motorbaad, motormand, dekksgutt, dampskibsmaskinist, flyttmand, stuert, dampskibsfører, gjødselfører, kullemper, motormand, smører, sjømand på fyrskib, baadsmand, reketråler, ferjefører, skøite fører sand og stein, lystjakt, flødmand, skibsmaskinist, rustbanker, skøite – frakter murstein, dampskibsfyrbøder, ballastfører, sjømand med aaben baad, tougbaad, sandfører, messegutt, skibskokk, dampskipsrestauratrise og restauratør til sjøs, smøregutt.

Skredder, skreddersvenn, skreddermester, syforretning, sydame, syelev, kjolesøm, linsøm, syr hjemme, hanskesyerske, modepynterske, strygeri, glansstryger, linsyerske, flagsøm, syerske ute i husene, skrædderpige, sylærling, syelever i kjole og kaabesøm, skredderrepratørvektsted, syjomfru, tekstilarbeider, kartonasjearbeider, strikking, damesyerske, syerske i modeforretning, damesøm, tilskjærer, dameskredder, trikotasjearbeider, arbeider v. linvarefabrikk, sylære, kundtstopperi, sekkesyerske,

 

Det var mange skomakere i byen og flere skofabrikker foruten de som hadde eget skomakerverksted. Skomaker, trebunnskomaker, lappeskomaker, skofabrikkarbeider, tøffelmaker, nåtlerske, leisteskjærer, skomagerdreng, skomagermester, trebundskoarbeider, skomagersvend, skomager arbeider hos seg selv, tøffelfabrikant, tilskjærer, skoreparatør.

Skapsprenger, (omtalt i avis)

Skiltmaler

Skiltmaler Bjørnsen retter på et busskilt.

Skytebas,
Slakter, slaktermester, slaktersvend, pølsemaker, pølsemakerlærling, slagtergutt, pølsemakersvend, slagterborger,
Smed, smedelærling, smedesvend, smedearbeid på elektroskole,
Smelteverksarbeider,
Smykkedesign,
Smørfabrikarbeider,
Smører,
Spesialarbeider,
Steller for sine voksne børn, underholder moderen,
Stenarbeider, stenmann, graastensarbeider, stenpukker, stenhugger,
Stenograf,
Stentrykker,
Sterotypør ved bladtrykkeri,
Strikkerske,
Stålverksarbeider Jørpeland,

Støberiarbeidere og skibsbyggere, her var det utrolig mange oppgaver for arbeidsfolket. I dag kan det være vanskelig å forstå hva de egentlig gjorde. Her var klinkerformann, klinker, opslager, motholder, naglegutter, pladearbeidere, reparatør,

Av smeder var det mange slag, smedemester, smedesvend, kjedelsmedsvend, kjedelsmed, grovsmed, damphammersmed, knivsmed, beslagsmed, beslagarbeider og smedelærlinger. Det var verksmester, verkstedarbeidere, dreiere, sveisere, dokarbeidere, dokmaskinist, skibsbyggere, jernskibsbyggere, maskinist-trykker, maskinlærling, slipparbeider, drivere andre som holdt på med kjedelrengøring.

Stavanger Støberi & Dok bygget skip, men hadde også en avdeling for støping av ovner og diverse. Her var metalstøber, støbere, kobberslager, formere og formerlærling, håndlangere.
Det var andre støberier og verksteder i byen, så det er usikkert hvor de forskjellige arbeidet.
Jeg har funnet ca 400 personer som kan ha hatt sitt arbeid på Stavanger Støberi & Dok, de var fordelt på 80 hus her i Pedersgata.

Fra Stavanger Jernstøberi’s katalog.

Sykkelreparatør, sykkelmager arb. for seg selv,
Sygepleierske, diakonisse,
Symaskinselger,
Sæbefabrikant, sæbefabrikarbeider, såpepakkerske, sæbemester, sæbekoger, såpepakkerske,

Tannlege, tannlegelærling, tannlegeassistent, tanntekninker,
Tekniker, teknisk tegner,
Tinnarbeider,
Tivoliarbeider,
Tjenestekarl,
Tobaksspinder tobaksarbeider,

Trankokeri
Trearbeider, former, treskjærer, treskjærerlærling, trelastarbeider, trælager,
Trykker, overtrykker, trykkeriarbeider,
Trådstiftarbeider,
Typograf, typograflærling, littograflærling,
Tønnefabrikant,

Urmaker, urmagerlærling,

Vaktkonstabel,
Vaktmester, altmuligmann, pedeline, pedell, tilsynsmand, portier, vaktmann,
Vaskekone, rengjøring, vasking, rengjøringsarbeider, vaskehjelp, vaskeriarbeider, rengjøringshjelp, rengjøringskvinde, vaskepige, renhold, kontorvask, vask og stryging, strygekone, klæsvask. Klesvask i husene,

Vedskjærer,
Veiarbeider,
Verktøyarbeider,
Vever, veveriarbeider, linveverske, vever på linfabrikk, hjemmevæverske, væverske på uldvarefabrikk,
Vountør, (bud,)
Vognsmed,

Verneplikt, korporal, løytnant, soldat, kvartermester, rekruttskolen i Malde, sersjant, undroffiserskole, korpstambur, hornblæser, bestillingsman, bataljonshornblæser, vernepliktig, sanitetssergant, nøytralitetsvakt, major i Frelsesarméen,

Værftstømmermand,
Vægter, vægter ved sindsygeasyl,

Øltapper, øl leverandør, ølkjører, flaskespyler, brusfabrikant, brusfabrikarbeider,
Bryggeriarbeider, bryggeriformann, aktiebryggeriet, brygghusformann, Vinhandler.

Ikke alle hadde fast arbeid, men de var villig til å utføre arbeid når og «hvor somhelst.»
«Arbeider med hva som helst,» sjansearbeid, uden anpløi, arbeidsmand forskjellig, stenarbeider hvor som helst, fabrikarbeider overalt, kjører hvor somhelst, forskjelligt arbeid, dagarbeider.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net