På vand og brød i 30 dage!

På vand og brød i 30 dage!

 


211

     På vand og brød i 30 dager. Pedersgata 131 på Møllehaugen. ATK 2019.

Samboere ble for ca 130-140 straffet. Rettsak fra 1882.

De to dømte bodde i Pedersgata 131   i årene rundt 1870 til nærmere 1890. De ble dømt for konkubinat i 1882.  (ca 130-140 år siden)       
Ingeborg Christine Sørensdatter og Tollef Pedersen Bryne var for retten i 13-3-1882. avisreferat fra 4-5-1882, Stavanger Amtstidene og Adresseavis.
Ingeborg Christine var født 22-6-1848, i Tysvær. Tollef Pedersen Bryne var født i 1821 i Time. Han var gjørtler. (Gjørtler er en håndverker som støper i metall, særlig mindre ting i messing og bronse.)
           De sto tiltalt for falsk forklaring og for konkubinat.  Historien er i korte trekk:         
Tollef var gift og fikk 8 barn med sin kone. Bare 4 vokste opp. Konen levde et annet sted i byen! Han hadde tidligere vært straffet for tyveri og konkubinat??—han hadde fått bøter og vært i fengsel.  
I årene fra ca. 1870 til 1885 —- bodde Tollef sammen med Ingeborg Christine Sørensdatter i Pedersgata 131. Han var 27 år eldre enn henne. De fikk tre sønner sammen. I 1885 hadde de barna:  Anders, f. 1870 Tysvær, Selmer, f. 1873, Albert Conrad, f. 1876.
Fra Wikipedia: -Konkubinat (fra lat. concubitus, samleie[1] ) betegner et åpent, ikke-ekteskapelig samliv mellom to personer. Dermed var ikke samlivet regulert av loven om ekteskap. Konkubinat var straffbart i Norge frem til 1972.”


I denne rettsaken er Ingeborg Christine tiltalte no. 1
Tollef Pedersen Bryne tiltalt no. 2.         
Christine ble først tiltalt for at hun hadde skjelt ut lærerinnen til sine barn. Lærerinnen hadde beskyldt- mistenkt hennes barn for å stjele en tavle. Da troppet moren opp på skolen, trengte seg inn og skjelte lærerinnen ut med grove ord og anden usømmelig oppførsel som vakte forargelse, mens alle elevene hørte det. Hun hadde en meget brutal oppførsel. Dette benektet Christine – hun hadde bare vært litt “opphisset”. Hun fikk 20. kr i bot.
I tillegg ble hun og Tollef anklaget for å bo sammen uten å være lovlig gift. Dessuten ga de falske opplysninger til presten da de meldte opp barna til dåp.


Avskrift fra avisen: Stavanger Amtstidene og Adresseavis. 4-5-1882.
Ingeborg Christine Pedersdatter «Sørensdatter» Bryne, f. 22-6-1847.           Hun ble tiltalt for uberettget at have trængt sig ind i en af Stavanger bys offentlige almueskoler, og dersteds med udskjælden af den tilstedeværende lærerinde og anden usømmelig opførsel vakt forargelse.             
Sammenhængen i den deri paatalte forbrydelse følgende: I begynnelsen af september bortkom en tavle på Stavanger Almueskole. En af lærerinderne examinerede i den anledning en af tiltaltes børn, til hvem hun hadde mistanke, som følge heraf indfandt sig tiltalte, der var ophidset, fordi et av hendes børn var mistenkt, paa den skolen tilliggende legeplads.    Lærerinden, 1. vidne, fulgte netop sin klasse du, som skik og brug er, da hun blev angreben med grove skjældsord i børnenes nærværelse af tilt alte.           
Af 1. og 3. vidnes prov og 3. deponents forklaring er det tydeligt godtgjort at tiltalte har vist en meget brutal opførsel ligeoverfor lærerinden. Tiltalte selv benegter dette, men hun indrømmer at have været meget heftig. 
Retten formener at den her nævnte forbrydelse maa indgaa under (kapittel—)  § 6 bruger vistnok udtrykket «Afholdelse af offentlig skole», men saa længe børnene ikke er endelig demitterede, maa udtrykket finde anvendelse. Ligesom den der ved alarm vækker forargelse efter at selve den egentlige handling er sluttet, maa blive at straffe. Straffen antages passende at kunne ansættes til 20 kroners bøder til statskasse.
         
   Tiltalte no. 2, Tollef Pedersen Bryne, er født i 1821 og tidligere straffet for konkubinat med sin nuværende ægteviede hustru til bøder i 1851, for tyvsdelagtighed og 1869 for konkubinat, men frifunden. Han er gift og har med sin hustru 8 børn, hvoraf 4 er i live. I de sidste 10 år har han levet borte fra sin hustru og sammen med sin medtiltalte.                 
Angaaende aktionsordren af 13. mars iaar, da tiltalte no.1 i forhørssesstionen den 3. mars tilstaaet, at hun med sin medtiltalte har avlet 6 børn. Under dagsbehandlingen har hun igjen fragaaet denne forklaring, som hun erklærer afgiven for at hævne sig paa sin medtiltalte. Begge de tiltalte har senere angaaende konkubinatsforholdet forklart følgende:   

         
    De reiste i 1873 sammen til Amerika, men vendte derfra tilbage i 1874, efterat Christine var bleven viet til sin angivelig mand Tollef Pedersen. Da de reiste tilbage, blev det aftalt at Bryne skulde bo hos Christine, mod at han skulde oplære hende og børnene i sit håndverk, og Christine endvidere skulde beholde det værktøi, han eide. Siden den tid har ogsaa de tiltalte boet sammen og havt husholdning i et hus, hvori der er 2 værelser.  De indrømmer, at de af og til har lagt i samme seng, nemlig naar de har havt logerende, og det saaledes har vært nødvendigt, – men tiltalte no. 1’s angivelige mand opgives som fader til de i denne tid avlede børn. De indrømmer, at børnene kalder de tiltalte fader og moder, og ligeledes at tiltalte no. 1 i arbeidsanliggender kalder sig Christine Bryne. Denne erklærer endvidere, at hendes angivelige mand har besøgt hende 3 a 4 gange her, siden hun kom hjem fra Amerika. Foreholdt umuligheden af da med ham at kunne have avlet 6 børn, har hun intet at svare. Forsaavidt angaar den del af aktionsordren, der omhandler den falske udlæggelse af barnefader, da erklærer tiltalte no. 1 at det er hende, som har ladet skrive sedler, som hun har sendt til præsten. Sedlernes indhold har hun selv diktert.  De uoverstemmelser der er indkommen i anmeldeserne med hensyn til forældrenes alder og at de er opgivne at være ægteviede i 1870, forklares at maatte være skeet ved en feil af den der skrev sedlerne efter diktat, hvilken person nu er reist til Amerika, –


tiltalte no.2 erklærer, at han ansaa børnenes anmeldelse til daab som sig uvedkommende, hvorfor han heller intet kan oplyse i den anledning.         Den tiltalte no. 1’s tilstaaelse i forbindelse med 5. – 12. – og 16. – 18. vidnes prov, samt den irettelagte præsteattest, sammenholdt med de tiltaltes egne forklaringer, er det fuldeligt godtgjort, at tiltalte i den lange række af aar har levet i konkubinat.

       
5. vidne har forklaret, at hun i mange aar vanket saa godt som daglig i de tiltaltes hus, og hun har iagtaget, at de levet aldeles som ægtefolk. En gang har hun været vidne til deres samleie.
9. -.10. – og 11. vidne, alle medhjæpere i Petri menighed, har og forklaret, at de i mange aar har hørt tale om, at Tollef Bryne skulde være gift med en, og leve i konkubinat med en anden. 16. vidne forklarer, at han for ca. 8 aar siden var værkstedgut hos Bryne i 11/4  aar og ogsaa i den senere tid havde han af og til været inde hos de tiltalte i ærinde; han havde iagttaget, at de førte fælles husholdning. 18- vidne har kjendt de tiltalte, siden de kom fra Amerika i 1874, og har seet, de fører felles husholdning, ligesom hun ogsaa flere gange har seet dem ligge afklædte i seng sammen.
I henhold til foranstaaende formener retten, at de tiltalte for konkubinatsforbrydelsen maa blive at annse efter (paragrafer) i betragtning af det langvarige forbryderske forhold, antages straffen for tiltalte no. 1’s vedkommende efter nævnte lovparagrafs 1. kasus passende at kunne ansættes til 20 dages fængsel paa vand og brød, – og for tiltalte no. 2 efter den 2. kasus til 9 maaneders strafarbeide.       
Ved aktionsordren af 13. marts 1882 er endelig tiltalte no. 1 sat under tiltale for udæggelse af falsk barnefader til de af hende i aarene 1876, 1878 og 1879 fødte uægte børn, samt tiltalte no. 2 for delagtighed i denne forbrydelse. Som tidligere nævnt omfattede tiltaltes no. 1’s tilstaaelse i forhørssessionen den 3. mars iaar ogsaa disse forbrydelser fuldt du. 5. vidne forklarer endvidere, at hun engang anmeldte et barn til daaben, ved hvilken andledning hun fik paabud om ikke at nævne navnet Bryne. Da dette vidne engang spurte Bryne hvorfor børnene blev anmeldt som ægte, naar de var uægte. – fik hun til svar at det var bedre saa.  8. vidne, der forøvrigt 1 gang er straffet for tyveri, fik ligeledes paabud om ikke at nevne navnet Bryne, da hun anmelde et barn til daab – tiltalte no. 2 var ved leiigheden tilstede. Det blev den gang ogsaa ytret, at de tiltalte vare gifte i Amerika.         

Jordemødrene 6. 7. og 12. vidne har opfattet forholdet som om tiltalte var forældrene. Naar herttil kommer de planmæssige feilagtige opgivender til ministralbogen i forbindelse med forholdet mellom de tiltalte i det hele, anser retten tiltalte no. 1 skyldig i forbrydelse mod (paragrafer) og no. 2 skyldig i anstiftelse af denne forbrydelse, (paragrafer), straffen for tiltalte no. 1 formenes i betratgning af, at hensigten ikke har været at skade nogen anden eller berige sig selv, men alene at skjule konkubinatsforholdet. – at kunne ansættes til straf af fængsel paa vand og brød, der paa grund af (paragrafer) og den før idømte straf ei behøver udmaales.         
Tiltalte no. 2¨s straf kan passende ansættes til 1 maaneds strafarbeide for hver løgnagtig udlæggelse, altsaa til sammen 3 maaneder, (paragrafer)  tiltalte no. 1 maa altsaa tilsammen blive at anse med 30 dages fængsel paa vand og brød for  overtrædelse af (paragrafer) og med en bod af 20 kroner til statskassen for overtrædelse af (paragrafer)      


Tiltalte no. 2 maa til sammen blive at dømme 1 aars strafarbeide for overtædelse  (paragrafer). Derhos bør ogsaa de tiltalte no. 1 tilsigtes at udrede alene 1/5 af de med sagen i lovbefalt omfang forbundne og alle af straffens exekution for hendes vedkommende flydende omkostninger. No. 2 Alene med de hans arrest forbundne samt begge in solidum 4/5 af de med sagen forbundne omkostninger, deriblandt salær til referenten og til forsvareren overretssagfører Bache 50 kroner.  Sagørselen eragtes forsvarlig. Thi kjendes for ret;Tiltalte no. Ingeborg Christine Sørensdatter bør for overtædelse  af  (paragrafer) at hensættes i fængsel på vand og brød i 30 dage og for overtædelse af -(paragrafer) at betale en bod af 20  tyve kroner til statskassen.           
Tiltalte no. 2 tilpligtes at udrede alene 1-5 af de med sagen i lovbefalet omfang forbundne, og alle af straffens exekution for hendes vedkommende flydende omkosrtninger, no. 2 alene de med hans arrest forbundne omkostninger, deriblandt salær til referenten overretssagfører Johansen 70 kroner og til forsvareren overretssagfører Backe 50 kroner. At fulbyrdes ved øvrighedens foranstaltning under adferd efter loven.——

—-Opplysninger om  Tollef og Christine: funnet i kirkebøker og folketellinger. Tollef Pedersen Bryne var født i 1821 i Time. Han var gjørtler av yrke. Han fikk en “uægte” sønn Peder i 1849 med pige Elen Bergitte Ellingsdtr. f. 1825. Peder ble døpt i Time. Antakelig giftet de seg senere og fikk tilsammen 8 barn. Hvorav bare 4 levde i 1882. Barn som er funnet døpt: Peder Bryne, f. 1849, i TimeGustine, f. 31-7-1851, Time
Elias, f. 19-12-1852, i TimeElise Regine, f. 20-7-1854, i TimeBertha Bryne,
f. 26-12-1857, Hetland, LadegådTollef Bryne, f. 9-6-1860, i Hetland – Ladegård
Jeg har ikke funnet når Tollef og Elen giftet seg, men da de andre barna
ble døpt var de “ægte”. Her er bare 6 av barna. Det er bare Peder og Tollef
en vet vokste opp og som en kjenner til. Eldste sønnen Peder fortalte i et
avisintervju i 1922 at han var ca 5 år da de flyttet fra Bryne. De to yngste
barna ble døpt i Hetland kommune, da bodde de på Ladegård.

I 1865 bodde Tollef sammen på Holmen, sammen med sønnen Peder Bryne f. 1849.
Peder gikk i lære hos faderen som gjørtler. Hvor konen og resten av familien bodde har jeg ikke funnet i 1865.
Tollef bodde i 1875 på Spilderhaug som leieboer, hos Christine, var gjørtler og hadde eget verksted. Han oppga at han var fraskilt. De hadde allerede 2 barn. Tollefs kone Elen Bergite Bryne, f. 1825, fraskilt kone bodde på Sølvberget i 1875 sammen med sønnen Tollef T. Bryne, f. 1860 i Hetland. Tollef er gjørtlersvenn. Han forsørget moderen. Elen kalte seg også for fraskilt, men de har nok ikke søkt om skilsmisse.


I folketellingen fra 1885 etter rettssaken,  finner vi Tollef og Ingeborg
Christine fremdeles i Pedersgata 131. Sammen med sine 3 barn Anders,
f. 1870, Våge i Tysvær, Selmer, f. 1873, Albert Conrad, f. 1876. Hvor familien ble av etter 1885 vet jeg ikke, for de bor ikke i samme huset eller i nabolaget rundt Møllehaugen da folketellingen i 1894 ble skrevet ned. Yngste barnet Konrad, havnet i barnehjem, jeg vet ikke hvor de andre ble av. Konrad var i forpleining av fattigvesenet hos bonde Rasmus Lerbæk på Varhaug i 1900. Da var han 24 år gammel.
       Sønnen Peder Bryne f. 1849,fra Tollefs første ekteskap, bodde i Hølebjerggata i 1885, han var også gjørtler, Peder var gift med Elen Bryne, f. 1852, de hadde 13 barn.       
 
Peder forteller i et avisintervju i 1922, at han holdt til på verkstedet hos sin far, som var meget av en tusenkunstner. Han fikk allerede som liten gutt lære seg håndverket. Som 12 åring støpte han sine første dørtykkere. 17 år gammel konstruerte han den første dampbåt i Stavanger og sjøsatte den på Bredevatnet. Peder overtok senere verkstedet og verktøyet. Han ble
tidlig medlem av Godtemplar foreningen.

I adressebok for 1900 finner en Gustav Bryne, metalstøber, Stengata. 15. Ingvald Bryne, gjørtler, Olavskleven 33 Brynes metalvarefabrik, Valbjerget 3. P. Bryne, gjørtler Olavskleven 33 Disse var sannsynligvis i familie med Peder Bryne.
Hvor Ingeborg Christine og hennes barn ble av etter 1885 har jeg ikke funnet ut av, hverken i folketellinger eller adressebøker.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

Gjørtlerarbeider fra Wikipedia.
Bilderesultat for gjørtler
Bilderesultat for gjørtler